Головна »  Про рейтингування »  Методологія »  Методологія

Методологія

Рейтингова методологія агентства «КРЕДИТ-РЕЙТИНГ» є сукупністю принципів, які визначають критерії присвоєння та оновлення рейтингової оцінки рейтинговим агентством за Національною рейтинговою шкалою.

Методологія є нормативним документом рейтингового агентства, що розроблений з метою встановлення єдиного порядку проведення рейтингової оцінки суб’єктів рейтингування та є обов’язковим для застосування аналітиками рейтингового агентства в ході визначення та оновлення рейтингової оцінки.

При розробці методології було враховано вимоги діючого законодавства України, у тому числі необхідність здійснення аналізу емітента цінних паперів на предмет відповідності ознакам фіктивності.

Процедура визначення рейтингу ґрунтується на таких основних принципах: якість і чесність рейтингового процесу; незалежність рейтингового агентства й запобігання виникнення конфліктів інтересів; відповідальність рейтингового агентства перед інвесторами й емітентами.

Повний текст Рейтингової методології агентства "Кредит-Рейтинг"

При оцінці підприємств ключовими моментами є:

 • аналіз галузі, в якій працює підприємство, перспективи її розвитку;
 • репутація підприємства й досвід виконання боргових зобов'язань;
 • наявність у підприємства власної ніші на ринку, конкурентоспроможність товарів (робіт/послуг) підприємства, диверсифікованість напрямів діяльності;
 • відповідність діяльності підприємства вимогам законодавства, що регулює діяльність у відповідній галузі;
 • входження підприємства до складу групи пов'язаних підприємств, роль підприємства в цій групі, принцип взаємодії і розподілу грошових потоків усередині групи;
 • рівень автономії підприємства (наявність достатніх виробничих потужностей, кваліфікованих кадрів, сировинної бази, системи зберігання та збуту продукції, рівень диверсифікованості контрагентів);
 • якість управління підприємством;
 • показники фінансово-економічної діяльності та їх динаміка (розмір власного капіталу й активів підприємства, структура капіталу, рентабельність і платоспроможність підприємства, достатність грошових потоків для погашення зобов'язань);
 • плани, перспективи розвитку.


При оцінці будівельних компаній додатково враховуються такі особливості:

 • наявність документів, необхідних для будівництва (ліцензій, землевідводу, затвердженої документації, дозволу на початок будівельних робіт);
 • наявність досвіду роботи в будівельній сфері й введенні об’єктів в експлуатацію (у підприємства або пов'язаних з ним підприємств, у керівників або власників підприємства, у генпідрядника або замовника);
 • схема побудови взаємовідносин із замовником, генпідрядником та інвесторами;
 • дотримання графіка будівельних робіт, ступінь готовності об’єкта;
 • ступінь участі підприємства в проекті власними коштами;
 • масштабність запланованих будівельних робіт;
 • регіон будівництва й рівень попиту в зазначеному регіоні на відповідні об’єкти будівництва.


При оцінці страхових компаній ключовими є такі фактори
:

 • широта спектра послуг страхової компанії і її ринкова частка;
 • основна спеціалізація компанії, основні категорії клієнтів, канали просування послуг;
 • наявність розгалуженої філіальної мережі;
 • рівень професіоналізму співробітників, ступінь пропрацьованості страхових договорів
 • ділова репутація компанії;
 • приналежність до фінансово-промислових груп;
 • конкурентність тарифної політики;
 • розмір, диверсифікованість і надійність фінансових інвестицій;
 • збалансованість страхового портфеля;
 • рівень управління страховими ризиками;
 • показники фінансово-економічної діяльності і їх динаміка (розмір і структура капіталу й активів підприємства, відсоток виплат страхового відшкодування, частка перестрахування в загальному обсязі страхових послуг, рівень резервів, рентабельність і платоспроможність підприємства, достатність грошових потоків для погашення зобов'язань).


При оцінці банків основна увага зосереджена на таких моментах:

 • ступінь універсальності банку, його основна спеціалізація;
 • кількість клієнтів і структура клієнтської бази банку;
 • рівень капіталізації банку;
 • приналежність банку до фінансово-промислових груп;
 • частка операцій з інсайдерами та пов'язаними структурами;
 • ступінь залежності від певних клієнтів, операцій і ринків;
 • конкурентоспроможність банку за якістю обслуговування та ціновою політикою;
 • ефективність організаційної структури банку й механізму прийняття рішень;
 • наявність розгалуженої філіальної мережі;
 • рівень розвитку інформаційних технологій;
 • рівень управління ризиками, наявність підрозділів з управління ризиками і їх організаційна структура;
 • показники фінансово-економічної діяльності і їх динаміка (диверсифікованість залучених і розміщених коштів, збалансованість строків залучення й розміщення, якість кредитного портфеля, рівень резервування, ефективність діяльності банку);
 • розмір прибутку, рентабельність активів і капіталу, структура доходів;
 • наявність потенціалу для розвитку й виходу на нові ринки;
 • наявність стратегії розвитку банку.


При визначенні Кредитного рейтингу регіону (муніципалітету) проводиться незалежна оцінка аспектів його діяльності як суб'єкта місцевого самоврядування й результативності цієї діяльності, у тому числі оцінюються:

 • рівень соціально-економічного розвитку (показники, що дають можливість оцінити здатність зазначеного регіону (муніципалітету) формувати ресурсну базу для розрахунків за своїми зобов’язаннями: демографічна ситуація й трудові ресурси, виробнича й невиробнича сфери, інвестиційна активність і зовнішньоекономічна діяльність);
 • фінансовий стан (надходження в місцевий бюджет і витрати на реалізацію програм і заходів, передбачених місцевою радою, аналіз їхньої структури, динаміки й збалансованості, фактори, які можуть призвести до виникнення дисбалансу між доходами та витратами муніципального господарства);
 • боргові зобов'язання, у тому числі обсяг, динаміка та структура боргу, а також боргове навантаження на місцевий бюджет з погляду обслуговування зобов'язань і їх погашення;
 • наявна в розпорядженні комунальна власність, а також якість системи обліку й управління об'єктами комунальної власності;
 • існуюча система управління, а також політична ситуація в регіоні та рівень консолідації різних галузей влади;
 • плани й перспективи подальшого розвитку.

Крім того, аналітиками агентства «Кредит-Рейтинг» розроблені й інші спеціальні методики оцінки кредитоспроможності для різних типів клієнтів:

 

До початку сторінки