Hейтинги випускам облігацій ТОВ «Фінансова компанія «Центр Фінансових Рішень» підтверджено на рівні uaА+ Рейтинги випускам облігацій ТОВ «Фінансова компанія «Центр Фінансових Рішень» визначено на рівні uaА+ Кредитний рейтинг випуску облігацій ТОВ «Інвест-Будресурс» підтверджено на рівні uaBBВ+ Кредитний рейтинг випуску облігацій ТОВ «ІБК «Артем» підтверджено на рівні uaBВ

Головна »  Про рейтингування

Поняття і терміни

Інвестиційні рівні рейтингів

діапазон рівнів рейтингів, які визначаються позичальникам (або їхнім борговим інструментам), що демонструють вищу фінансову стійкість і мають більш надійну позицію порівняно з іншими позичальниками (борговими інструментами). До інвестиційної категорії належать рівні рейтингів uaAAA, uaAA, uaA, uaBBB за шкалою для довгострокових рейтингів, і рівні рейтингів uaК1, uaК2, uaК3 – для короткострокових рейтингів

Інформаційний запит

письмовий документ, що готується рейтинговим агентством та надсилається клієнту. В ньому агентство визначає перелік відомостей (інформації) та документів, які необхідні йому для проведення процедури рейтингування, а також терміни, протягом яких ці відомості та документи мають бути надані агентству 

Боргове зобов’язання

сукупність певного виду емісійних цінних паперів (однієї номінальної вартості) одного суб’єкта господарювання, або кредит, за яким суб’єкт господарювання несе зобов'язання повернути у визначений термін кошти та/або сплатити дохід, чи надати інші майнові права, за винятком прав на участь в управлінні власною діяльністю

Відкликання кредитного рейтингу

дія рейтингового агентства, що оформлюється рішенням рейтингового комітету, з моменту прийняття якого кредитний рейтинг втрачає чинність

Визначення кредитного рейтингу

послуга рейтингового агентства, що оформлюється рішенням рейтингового комітету, результатом якої є оцінка рівня кредитоспроможності об’єкта рейтингування загалом та/або відносно його окремого боргового зобов’язання за Національною рейтинговою шкалою

Виключення кредитного рейтингу з Контрольного списку

відбувається одночасно з його зміною або підтвердженням, що оформлюється рішенням рейтингового комітету

Випуск цінних паперів

сукупність певного виду цінних паперів (однієї номінальної вартості) одного емітента, які мають однакову форму випуску й міжнародний ідентифікаційний номер, гарантують їхнім власникам однакові права незалежно від часу їхнього придбання й розміщення на фондовому ринку

Внесення кредитного рейтингу до Контрольного списку

рейтингова дія, яка виконується, якщо в ході оновлення кредитного рейтингу агентством зафіксовано фактори, які можуть призвести до зміни рейтингу протягом 6 (шести) місяців та потребують додаткового вивчення

Дефолт

Виплата відсотків і основної суми за борговими зобов'язаннями позичальника припинена без досягнення згоди з кредиторами щодо реструктуризації заборгованості до настання строку платежу.

Емітент

юридична особа, що випустила цінні папери й несе за ними відповідальність перед їх власниками

Зміна кредитного рейтингу

результат оновлення кредитного рейтингу, коли визначений раніше рейтинг підвищується або знижується

Контрольний список

перелік кредитних рейтингів, щодо яких агентством зафіксовані чинники, які потребують подальшого вивчення з боку рейтингового агентства і можуть призвести до зміни рівнів рейтингів протягом 6 (шести) місяців.

Корпоративне управління

це система взаємовідносин між інвесторами-власниками компанії, її менеджерами, а також іншими зацікавленими особами, спрямована на встановлення рівноваги впливу та балансу інтересів учасників корпоративних відносин і забезпечення ефективної діяльності компанії

Країнова стеля

індикатор, що оцінює ризик обмеження переказу іноземної валюти за кордон і конвертованості валюти урядом рейтингованої країни. «Країнова стеля» являє собою верхню «межу», що обмежує індивідуальні кредитні рейтинги несуверенних емітентів цієї країни (компаній, банків і т.д.) в іноземній або національній валюті. Застосовується міжнародними рейтинговими агентствами під час визначення рейтингів за міжнародною шкалою. Відповідно до методології провідних світових агентств, індивідуальний рейтинг несуверенного емітента може бути вище суверенного рейтингу, визначеного країні. Однак, ні індивідуальний рейтинг позичальника, ні рейтинг його боргового інструменту, ні сам суверенний рейтинг країни не можуть бути вище «країнової стелі»

Кредитний рейтинг

умовне визначення рівня кредитоспроможності об’єкта рейтингування загалом та/або відносно його окремого боргового зобов’язання за Національною рейтинговою шкалою. Кредитний рейтинг супроводжується прогнозом кредитного рейтингу

Кредитний рейтинг боргового зобов'язання

незалежна думка рейтингового агентства про кредитоспроможність певного позичальника щодо вказаного боргового зобов'язання

Кредитний рейтинг позичальника (емітента)

незалежна думка рейтингового агентства про кредитоспроможність певного позичальника (емітента) загалом

Міжнародна рейтингова шкала

шкала, за якою визначаються рейтинги міжнародними рейтинговими агентствами. Рейтинги за такою шкалою можуть бути визначені всім позичальникам та емітентам боргових цінних паперів, незалежно від їх географічного місця розташування. Це дозволяє інвесторам оцінювати рівень кредитного ризику в глобальній перспективі й порівняти між собою кредитоспроможність компаній, розташованих в різних країнах. При цьому за міжнародною шкалою кредитний рейтинг позичальника (емітента) або його боргового інструменту, як правило, не може бути вище суверенного рейтингу країни, в якій розташований емітент. У країнах з низьким суверенним рейтингом (до яких належить й Україна) можливості використання міжнародних шкал для потреб внутрішнього фінансового ринку суттєво обмежені. Низький суверенний рейтинг України залишає для всіх українських позичальників тільки нижню частину міжнародної шкали – спекулятивний рівень. Як правило, будь-який український позичальник одержує однаково низьку оцінку за міжнародною шкалою, що не дозволяє порівняти їх між собою

Національна рейтингова шкала

шкала рівнів рейтингів, призначена для визначення рівня кредитоспроможності позичальників й емітентів боргових цінних паперів у межах однієї країни без обліку суверенного ризику. Можливість визначення за Національною шкалою повного діапазону рейтингів забезпечує більш значну диференціацію емітентів та емісій, ніж це можливо за міжнародною шкалою, де рейтинги, як правило, згруповані на рівні нижче суверенного рейтингу. Національні рейтинги відрізняються додаванням спеціального суфікса, що позначає відповідну країну, наприклад: "ua" – для національних рейтингів України. Визначенням рейтингів за Національною шкалою можуть займатися як національні, так і міжнародні рейтингові агентства. При цьому національні рейтингові агентства працюють за Національною рейтинговою шкалою кредитних рейтингів, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України № 665 від 26.04 2007 р. (http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=665-2007-%EF), а в кожного з міжнародних рейтингових агентств, що працюють в Україні, є своя Національна українська шкала. Рішеннями Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку №:

від 27.12.2007 р. затверджені таблиці відповідностей між національними українськими шкалами міжнародних рейтингових агентств, що працюють в Україні, і Національною рейтинговою шкалою кредитних рейтингів, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України

Негативний прогноз

вказує на можливість зниження рейтингу протягом року при збереженні негативних тенденцій і реалізації поточних ризиків

Об’єкт рейтингування

підприємство, фінансова установа або інший суб'єкт господарської діяльності

Оновлення кредитного рейтингу

послуга рейтингового агентства, що оформлюється рішенням рейтингового комітету, результатом якої є підтвердження або зміна раніше визначеного кредитного рейтингу

Підтвердження кредитного рейтингу

результат оновлення кредитного рейтингу, коли визначений раніше кредитний рейтинг залишається без зміни

Позитивний прогноз

вказує на можливість підвищення рейтингу протягом року при збереженні позитивних тенденцій і нівелюванні поточних ризиків

Попередній кредитний рейтинг

кредитний рейтинг, визначений з урахуванням можливості настання/ненастання подій, що можуть суттєво вплинути на кредитоспроможність об’єкта рейтингування. Попередній кредитний рейтинг має бути підтверджений або змінений у результаті отримання додаткової інформації після настання/ненастання зазначених подій

Послуга з рейтингування

визначення та оновлення кредитного рейтингу за Національною рейтинговою шкалою на підставі договірних відносин між рейтинговим агентством та клієнтом

Призупинення кредитного рейтингу

дія рейтингового агентства, що оформлюється рішенням рейтингового комітету, з моменту прийняття якого рейтинг тимчасово втрачає чинність. Надалі призупинений кредитний рейтинг може бути оновлено або відкликано

Прогноз кредитного рейтингу (позитивний, стабільний, негативний, у розвитку)

коментар щодо переважних тенденцій, які впливають на кредитний рейтинг з точки зору його можливої, але не обов’язкової зміни в майбутньому

Прогноз у розвитку

вказує на підвищену ймовірність зміни рейтингу протягом року

Публічний рейтинговий звіт

документ, що містить суттєві фактори, резюме та додатки, які увійшли до рейтингового звіту, та не містить конфіденційної інформації про клієнта

Рішення рейтингового комітету

документ, що містить відомості щодо рівня кредитного рейтингу, його прогнозу, рейтингової дії та дати прийняття рішення рейтинговим комітетом

Резюме рейтингового звіту

стислі висновки про результати рейтингового дослідження

Рейтинг

умовне визначення позиції зазначеного об'єкта порівняно з іншими аналогічними об'єктами

Рейтинг інформаційної безпеки

незалежна оцінка ступеня відповідності системи управління інформаційною безпекою

Рейтинг корпоративного управління

незалежна думка рейтингового агентства щодо наявної системи корпоративного управління компанії, її відповідності інтересам фінансово зацікавлених осіб, передусім, її власників. Рейтинг корпоративного управління дозволяє, з урахуванням національних особливостей, диференціювати компанії залежно від якості корпоративного управління

Рейтинг надійності банківського вкладу (депозиту)

незалежна думка рейтингового агентства про можливість банку вчасно й у повному обсязі виконати прийняті на себе зобов'язання щодо повернення банківських вкладів

Рейтинг надійності страхової компанії

незалежна позиція рейтингового агентства щодо можливостей страхової компанії своєчасно та в повному обсязі виконати взяті на себе зобов'язання з виплати страхових відшкодувань або повернення накопичених страхових сум.

Рейтингова дія

одне з подальших дій щодо об'єкта рейтингування загалом і/або його окремого боргового зобов'язання:

  • визначення;
  • підтвердження; 
  • зміна (підвищення, зниження); 
  • внесення до Контрольного списку;
  • виключення з Контрольного списку; 
  • призупинення; відкликання рейтингу.

Рейтинговий звіт

документ, що містить суттєві фактори, резюме, результати рейтингового дослідження та додатки

Рейтинговий комітет

колегіальний постійно діючий орган рейтингового агентства, який складається із співробітників агентства, наділених повноваженнями приймати рішення щодо рейтингових дій

Спекулятивні рівні рейтингів

діапазон рівнів рейтингів, які відображують підвищений ризик, зумовлений гіршими, порівняно з інвестиційним рівнем, фінансовими можливостями позичальника виконувати свої зобов'язання. До спекулятивної категорії належать рівні рейтингів uaBB, uaB, uaCCC, uaCC, uaC за шкалою для довгострокових рейтингів, і рівні рейтингів uaК3, uaК4, uaК5, uaКD – для короткострокових рейтингів

Стабільний прогноз

вказує на відсутність на поточний момент передумов для зміни рейтингу протягом року

Суверенний рейтинг

кредитний рейтинг зобов’язань суверенної держави, що відображує здатність і готовність суверенного емітента (уряд країни) вчасно і в повному обсязі виконувати свої боргові зобовязання, тобто вчасно розраховуватися за облігаційними випусками. Цей рейтинг ще називають оцінкою ризику дефолту цієї держави

Суттєві фактори

фактори, які підтримують або обмежують рівень кредитного рейтингу

Суттєва інформація

інформація, нерозкриття чи перекручення якої впливає на прийняття рішення щодо рівня кредитного рейтингу

Цінні папери

документи встановленого зразка з відповідними реквізитами, які засвідчують грошові або інші майнові права, визначають взаємовідносини особи, що їх розмістила (видала), і власника, а також передбачають виконання зобов'язань відповідно до умов їхнього розміщення й можливість передачі прав, передбачених цими документами, іншим особам

Шкала рейтингів корпоративного управління

розроблена рейтинговим агентством «Кредит-Рейтинг» і дозволяє диференціювати компанії залежно від якості їхнього корпоративного управління

Шкала рейтингів надійності банківських вкладів (депозитів)

розроблена рейтинговим агентством «Кредит-Рейтинг» і призначена для визначення рівня відносної надійності депозиту в конкретному банку порівняно з вкладами в інші українські банки

МОНІТОР

2011 #3(41) Кредит-Рейтингу 10 років

Архів

Пошук рейтинга

Form

розширений пошук

розгорнути

сгорнути