Кредитні рейтинги випусків облігацій ТОВ «Укргаз» підтверджено на рівні uaCCC Кредитний рейтинг облігацій ПП «СПС» підвищено до рівня uaА Кредитний рейтинг ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» підтверджено на рівні uaAA

Головна »  Про рейтингування

Методологія

Методологія

Рейтингова методологія агентства «КРЕДИТ-РЕЙТИНГ» є сукупністю принципів, які визначають критерії присвоєння та оновлення рейтингової оцінки рейтинговим агентством за Національною рейтинговою шкалою.

Методологія є нормативним документом рейтингового агентства, що розроблений з метою встановлення єдиного порядку проведення рейтингової оцінки суб’єктів рейтингування та є обов’язковим для застосування аналітиками рейтингового агентства в ході визначення та оновлення рейтингової оцінки.

При розробці методології було враховано вимоги діючого законодавства України, у тому числі необхідність здійснення аналізу емітента цінних паперів на предмет відповідності ознакам фіктивності.

Процедура визначення рейтингу ґрунтується на таких основних принципах: якість і чесність рейтингового процесу; незалежність рейтингового агентства й запобігання виникнення конфліктів інтересів; відповідальність рейтингового агентства перед інвесторами й емітентами.

Повний текст Рейтингової методології агентства "Кредит-Рейтинг"

При оцінці підприємств ключовими моментами є:

 • аналіз галузі, в якій працює підприємство, перспективи її розвитку;
 • репутація підприємства й досвід виконання боргових зобов'язань;
 • наявність у підприємства власної ніші на ринку, конкурентоспроможність товарів (робіт/послуг) підприємства, диверсифікованість напрямів діяльності;
 • відповідність діяльності підприємства вимогам законодавства, що регулює діяльність у відповідній галузі;
 • входження підприємства до складу групи пов'язаних підприємств, роль підприємства в цій групі, принцип взаємодії і розподілу грошових потоків усередині групи;
 • рівень автономії підприємства (наявність достатніх виробничих потужностей, кваліфікованих кадрів, сировинної бази, системи зберігання та збуту продукції, рівень диверсифікованості контрагентів);
 • якість управління підприємством;
 • показники фінансово-економічної діяльності та їх динаміка (розмір власного капіталу й активів підприємства, структура капіталу, рентабельність і платоспроможність підприємства, достатність грошових потоків для погашення зобов'язань);
 • плани, перспективи розвитку.


При оцінці будівельних компаній додатково враховуються такі особливості:

 • наявність документів, необхідних для будівництва (ліцензій, землевідводу, затвердженої документації, дозволу на початок будівельних робіт);
 • наявність досвіду роботи в будівельній сфері й введенні об’єктів в експлуатацію (у підприємства або пов'язаних з ним підприємств, у керівників або власників підприємства, у генпідрядника або замовника);
 • схема побудови взаємовідносин із замовником, генпідрядником та інвесторами;
 • дотримання графіка будівельних робіт, ступінь готовності об’єкта;
 • ступінь участі підприємства в проекті власними коштами;
 • масштабність запланованих будівельних робіт;
 • регіон будівництва й рівень попиту в зазначеному регіоні на відповідні об’єкти будівництва.


При оцінці страхових компаній ключовими є такі фактори
:

 • широта спектра послуг страхової компанії і її ринкова частка;
 • основна спеціалізація компанії, основні категорії клієнтів, канали просування послуг;
 • наявність розгалуженої філіальної мережі;
 • рівень професіоналізму співробітників, ступінь пропрацьованості страхових договорів
 • ділова репутація компанії;
 • приналежність до фінансово-промислових груп;
 • конкурентність тарифної політики;
 • розмір, диверсифікованість і надійність фінансових інвестицій;
 • збалансованість страхового портфеля;
 • рівень управління страховими ризиками;
 • показники фінансово-економічної діяльності і їх динаміка (розмір і структура капіталу й активів підприємства, відсоток виплат страхового відшкодування, частка перестрахування в загальному обсязі страхових послуг, рівень резервів, рентабельність і платоспроможність підприємства, достатність грошових потоків для погашення зобов'язань).


При оцінці банків основна увага зосереджена на таких моментах:

 • ступінь універсальності банку, його основна спеціалізація;
 • кількість клієнтів і структура клієнтської бази банку;
 • рівень капіталізації банку;
 • приналежність банку до фінансово-промислових груп;
 • частка операцій з інсайдерами та пов'язаними структурами;
 • ступінь залежності від певних клієнтів, операцій і ринків;
 • конкурентоспроможність банку за якістю обслуговування та ціновою політикою;
 • ефективність організаційної структури банку й механізму прийняття рішень;
 • наявність розгалуженої філіальної мережі;
 • рівень розвитку інформаційних технологій;
 • рівень управління ризиками, наявність підрозділів з управління ризиками і їх організаційна структура;
 • показники фінансово-економічної діяльності і їх динаміка (диверсифікованість залучених і розміщених коштів, збалансованість строків залучення й розміщення, якість кредитного портфеля, рівень резервування, ефективність діяльності банку);
 • розмір прибутку, рентабельність активів і капіталу, структура доходів;
 • наявність потенціалу для розвитку й виходу на нові ринки;
 • наявність стратегії розвитку банку.


При визначенні Кредитного рейтингу регіону (муніципалітету) проводиться незалежна оцінка аспектів його діяльності як суб'єкта місцевого самоврядування й результативності цієї діяльності, у тому числі оцінюються:

 • рівень соціально-економічного розвитку (показники, що дають можливість оцінити здатність зазначеного регіону (муніципалітету) формувати ресурсну базу для розрахунків за своїми зобов’язаннями: демографічна ситуація й трудові ресурси, виробнича й невиробнича сфери, інвестиційна активність і зовнішньоекономічна діяльність);
 • фінансовий стан (надходження в місцевий бюджет і витрати на реалізацію програм і заходів, передбачених місцевою радою, аналіз їхньої структури, динаміки й збалансованості, фактори, які можуть призвести до виникнення дисбалансу між доходами та витратами муніципального господарства);
 • боргові зобов'язання, у тому числі обсяг, динаміка та структура боргу, а також боргове навантаження на місцевий бюджет з погляду обслуговування зобов'язань і їх погашення;
 • наявна в розпорядженні комунальна власність, а також якість системи обліку й управління об'єктами комунальної власності;
 • існуюча система управління, а також політична ситуація в регіоні та рівень консолідації різних галузей влади;
 • плани й перспективи подальшого розвитку.

Крім того, аналітиками агентства «Кредит-Рейтинг» розроблені й інші спеціальні методики оцінки кредитоспроможності для різних типів клієнтів:

 

До початку сторінки

МОНІТОР

2011 #3(41) Кредит-Рейтингу 10 років

Архів

Пошук рейтинга

Form

розширений пошук

розгорнути

сгорнути